Structura Membri Regulament de Organizare si Functionare Contact
10/02/08

POS MEDIU 2007-2013


Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, în perioada 2007-2013.
POS Mediu a fost elaborat de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD), în calitate de Autoritate de Management pentru acest program şi în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, în calitatea sa de coordonator al procesului de pregătire a României pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune pentru perioada 2007-2013.
POS  Mediu este unul dintre cele mai importante programe operaţionale din punct de vedere al alocării financiare şi reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare pentru sectorul de mediu. Programul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC) - cu o valoare de aproximativ 4,5 miliarde Euro, la care se adaugă cofinanţarea naţională de aproximativ 1 miliard Euro.
În vederea creării Cadrului instituţional adecvat pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate POS Mediu 2007-2013 (cap.Utilităţi de management al apelor. Regionalizarea serviciilor de apă-Cadrul legal) autorităţile teritoriale din România - consilii locale şi consilii judeţene - au demarat procedura de înfiinţare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), condiţie esenţială impusă de POS MEDIU.
Scopul procesului de regionalizare a serviciilor din domeniul apei, iniţiat de autorităţile române şi sprijinit puternic de programele pre-aderare (PHARE, ISPA), este de a asista autorităţile locale în crearea unor operatori de servicii publice în domeniul apei şi canalizării acestuia şi de a întări capacitatea autorităţilor locale de a controla efectiv activităţile operatorului regional prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI).
Din punct de vedere instituţional, regionalizarea se realizează prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de municipalităţi şi are la bază trei elemente instituţionale cheie:
1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
2. Operatorul regional
3. Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
În conformitate cu prevederile legii 215/2001, asociaţia este o structură de cooperare cu personalitate juridică, înfiinţată, în condiţiile legii, de UAT-uri pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau pentru furnizarea în comun a unor servicii publice. ADI are statut de utilitate publică, de drept privat (este creată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile).
ADI este singurul partener al OR ca organ unic de decizie şi coordonare. ADI exercită, în numele şi pe seama UAT-urilor asociate, anumite competenţe şi prerogative ale acestora, drepturi şi obligaţii, pe baza unui mandat acordat de către membrii ADI prin statutul acestuia.
Operatorul regional
Operatorul regional este o societate comercială deţinută de către UAT-urile asociate în ADI UAT-urile membre în ADI deleagă către OR gestiunea serviciilor de apă şi canalizare. .
Contractul de Delegare
Contractul de delegare a gestionării serviciilor de apă şi canalizare, este acel contract încheiat între OR, pe de o parte, şi ADI, în numele şi pe seama municipalităţilor asociate, pe de altă parte. Este un contract unic pentru întrega arie de acoperire a proiectului care corespunde competenţelor teritoriale ale tuturor UAT –urile membre.
Delegarea gestiunii serviciilor, reprezintă esenţa organizării operaţionale şi instituţionale a gestiunii serviciilor de apă şi apă uzată regionalizate, şi are ca scop:
- asigurarea unei relaţii echilibrate dintre autorităţile locale şi OR
- axarea contracului pe pregătirea, finanţarea şi implementarea planului de investiţii, ca bază pentru întărirea performanţei companiei
- reglementarea aspectelor cheie care conduc la o gestiune eficientă, dinamică şi durabilă, în particular, în ceea ce priveşte: gestiunea bunurilor şi un sistem de prevederi financiare, sistemul de ajustare al tarifele, procesul de raportare şi control
Operatorii Regionali şi Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară vor funcţiona respectând regulile ‘in house’ stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi solicitate de CE în contextul negocierilor pentru aprobarea POS Mediu, fiind singura excepţie acceptată de la legea achiziţiilor publice. Aceste reguli prevăd ca :
- Unitatile administrativ teritoriale exercita, prin asociatie (ADI), asupra operatorului regional, un control similar celui pe care il exercita asupra structurilor proprii si o influenta decisiva asupra tuturor deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional in aria proiectului.
- Operatorul regional îşi desfăşoară activitatile din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, exclusiv pentru autorităţile publice asociate in ADI.
- Operatorul regional trebuie să fie deţinut în totalitate de către unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă, atat la infiintare cat si pe toata durata existentei contractului de delegare.
În esenţă, prin intermediul ADI, autorităţile locale asociate vor decide în comun strategia de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apă şi vor asigura monitorizarea performatei.
Va prezentăm, mai jos, stadiul îndeplinirii de către operatori a condiţiilor impuse de POS Mediu. Operatorii membri ai Patronatului Apei au răspuns succint la urmatoarele întrebări:

  • Sunteti operator regional?;
  • Există o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) înfiinţată potrivit Lg. 51/2006 si Lg. 241/2006 modificată de O.G. 13/2008;
  • Urmările pozitive sau negative pe care le are înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară;
  • Din câţi membrii este formată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară;
  • Daca s-a depus cerere de finanţare în cadrul programului POS Mediu 2007-2013.

Descarca "Stadiul îndeplinirii de către operatori a condiţiilor impuse de POS Mediu"


Directioneaza 2% din impozitul pe venitul anului 2017 catre Asociatia Romana a Apei.
Descarca Formularul 230!
ADEZIUNE
Operatori regionali ai serviciului de alimentare cu apa si canalizare DESCARCA!
Legislatie romana specifica
Noutati

LEGATURI UTILE

www.ara.ro
www.mai.gov.ro